Naudojimo taisyklės

 Naudojimosi internetinės svetainės KUROBIRZA.LT taisyklės

1. BENDROS NUOSTATOS

1.1. Šios Naudojimosi taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris apibrėžia Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant paslaugas Svetainėje WWW.KUROBIRZA.LT (toliau – “Svetainėje”). Nesutinkant su visomis Taisyklėse pateiktomis nuostatomis, naudotis Svetainės paslaugomis negalima.

1.2. Pardavėjas – privatus asmuo, Vitalius Pyšinskis vykdantis veiklą pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr.: 914138, registruotos buveinės adresas Šiltnamių g. 5-29, Pagiriai, LT-14117, klientų aptarnavimas vyksta elektroniniu paštu: info@kurobirza.lt ir telefonu: +370 676 03468.

1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) juridinis asmuo; 3) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.5. Paslaugos – tai apmokestintų ir nemokamų skelbimų patalpinimas elektroninėje svetainėje KUROBIRZA.LT. Visos paslaugos teikiamos vadovaujantis šiomis Taisyklėmis.

1.6. Užsakymas – vieno ar kelių mokėjimų planų užsakymas, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis.

1.7. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje, yra Vitaliaus Pyšinskio nuosavybė arba Vitalius Pyšinskis juos teisėtai naudoja, išskyrus tuos prekių ženklus, kuriuos įkėlė Svetainės naudotojai.

1.8. KUROBIRZA.LT turi teisę vienašališkai keisti teikiamas paslaugas bei bet kurias Taisyklių nuostatas. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles, Vartotojas ir toliau naudosis Internetine svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais.

2. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Pirkėjas gali užsisakyti paslaugas Svetainėje tik internetu užsiregistruodamas KUROBIRZA.LT (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);

2.2. Užsiregistravęs Pirkėjas turi teisę nemokamai paskelbti skelbimą Svetainėje arba pasirinkti kitą Jam geriau tinkantį mokėjimo planą.

2.3. Pirkėjas įsipareigoja vadovautis šiomis Taisyklėmis ir jų laikytis.

2.4. Pirkėjas yra atsakingas už pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjui pateikus netikslius ar neteisingus duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to galinčius atsirasti padarinius.

2.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti Svetainės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

3.2. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų KUROBIRZA.LT funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti KUROBIRZA.LT esančių elementų išdėstymą.

3.3. Pardavėjas pasilieka teisę keisti įkainas ir aprašymus be išankstinio įspėjimo.

3.4. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi Svetainės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su sąlygų pakeitimu.

3.5. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Svetainės teikiamomis paslaugomis.

3.6. Pardavėjas įsipareigoja laikyti Skelbimą tiek, kiek buvo Pirkėjo užsakyta ir apmokėta.

3.7. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

3.9. Tinklalapyje esančią tekstinę ir grafinę informaciją, kuri yra saugoma pagal LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, galima kopijuoti ir spausdinti (išskyrus tretiesiems asmenims priklausančią informaciją). Tačiau atliekant tinklalapio turinio ar jo dalies publikavimą (citavimą) būtina nurodyti pirminį informacijos šaltinį (t.y. tinklalapį ir autorių)

4. PREKIŲ KAINOS IR APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Prekių kainos KUROBIRZA.LT Svetainėje nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.

4.2. Dalis svetainėje teikiamų paslaugų yra mokamos. Jos pateikiamos svetainės skiltyje „Skelbimų kainos“. Kainos nurodytos už konkrečias teikiamas paslaugas ir/ar planus.

4.3. Už prekes galima atsiskaityti tik elektronine bankininkyste.

5. PASLAUGŲ UŽSAKYMAS IR VYKDYMAS

5.1. Užsakymai paslaugoms priimami užsiregistravus Svetainėje arba tiesiogiai susisiekus su pardavėju, įvykdžius apmokėjimą bei nurodžius kontaktinę informaciją.

5.2. Užsiregistravus Svetainėje ir pateikus Skelbimą, jis aktyvuojamas tik patvirtinus adminstratoriui ne ilgiau nei per 24 val. Skelbimo trukmė pradedama skaičiuoti tik nuo administratoriaus aktyvavimo momento.

5.3. Skelbimo pratesimas vykdmos be adminstratoriaus įsikišimo ir įsigalioja tuoj pat po apmokėjimo.

6. PASLAUGŲ APMOKĖJIMO GRĄŽINIMAS

6.1. Pirkėjas turi teisę susigrąžinti įmoką už pateiktą skelbimą tik tokiu atveju, jei svetainė yra nepasiekiama elektroninėje erdvėje arba jos veikla sutrikusi ir vartotojai negali tinkamai pasiekti pateiktos informacijos.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.2. Visi tarp KUROBIRZA.LT ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.3. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa iš dalies arba visai negaliojanti, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

Pasiūlymas

Dezemalku.lt